لوگو هدر سایت
اداره کل ثبت احوال استان گلستان
تغییر زبان به انگلیسی 1402/09/18
آمار رخدادهای حیاتی
>> مسیر جاری : صفحه اصلی » آمار رخدادهای حیاتی

عنوان گزارش آماري بازه زماني گزارش تاريخ انتشار فايل ضميمه
سال نامه - 1401 سال 1401 1402/06/30 سال نامه -  1401
سال نامه - 1400 سال 1400 1401/06/31 سال نامه - 1400
سال نامه - 1399 سال 1399 1400/06/31 سال نامه - 1399
سال نامه - 1398 سال 1398 1400/01/09 سال نامه - 1398
سال نامه - 1397 سال 1397 1400/01/09 سال نامه - 1397
سال نامه - 1396 سال 1396 1400/01/09 سال نامه - 1396
سال نامه - 1395 سال 1395 1400/01/09 سال نامه - 1395
سال نامه - 1394 سال 1394 1400/01/09 سال نامه - 1394
سال نامه - 1393 سال 1393 1400/01/09 سال نامه - 1393
عنوان گزارش آماري بازه زماني گزارش تاريخ انتشار فايل ضميمه
صفحه داده - 1401 سال 1401 1402/05/04 صفحه داده - 1401
صفحه داده - 1400 سال 1400 1401/05/04 صفحه داده - 1400
صفحه داده - 1399 سال 1399 1400/05/04 صفحه داده - 1399
صفحه داده - 1398 سال 1398 1400/01/09 صفحه داده - 1398
صفحه داده - 1397 سال 1397 1400/01/09 صفحه داده - 1397
صفحه داده - 1396 سال 1396 1400/01/09 صفحه داده - 1396
صفحه داده - 1395 سال 1395 1400/01/09 صفحه داده - 1395
عنوان گزارش آماري بازه زماني گزارش تاريخ انتشار فايل ضميمه
اطلس جمعیتی استان گلستان سال 1400 1401/08/28 اطلس جمعیتی استان گلستان

راهنما و آموزش
تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.